جزوه و نمونه سؤالات حسابداری
آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است. * جزوه و نمونه سؤالات حسابداری5ساله شد*

 

حسابداری شرکتها                                                                         04/03/1382

_________________________________________________________________

تعاریف : 1) با توجه به ویژگی های شرکت تعاونی جاهای خالی را تکمیل کنید.

تعداد اعضای شرکت تعاونی ................ نفر بوده و سرمایه شرکت تعاونی .............. وسهام آن .............. ومسئولیت هر عضو ............... به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است.

2) سهام جایزه(سود سهمی) را تعریف کنید.

3) انواع شرکتهای تعاونی را نام ببرید.

4) هزینه های تأسیس در ترازنامه تحت چه سر فصلی نوشته می شود؟ 3مورد از این هزینه ها را نام ببرید.

 

مسأله 1) احمد ومحمد در تاریخ 5/6/80 شرکت تضامنی احمدوشرکاء را با آورده های نقدی و غیر نقدی زیر تشکیل دادند.

     شرح                                     احمد                             محمد

________                            _________                   _________

   وجه نقد                               000/500/2                   000/000/5

  ساختمان                               000/000/8                         ___

   اناثه                                    000/500                     000/000/1

وسایط نقلیه                                 ___                          000/000/4

 

مطلوبست : ثبت روزنامه ی مربوش به تشکیل شرکت تضامنی

 

مسأله 2) تراز آزمایشی اصلاح شده شرکت تضامنی حمید و شرکاء در پایان سال78 بشرح ذیل است :

 

نام حساب

 

بدهکار

بستانکار

نقد/ بانک

000/000/4

 

حسابهای دریافتی

000/000/2

 

موجودی کالا

000/500/1

 

پیش پرداخت اجاره

000/000/1

 

ساختمان

000/000/8

 

استهلاک ساختمان

 

000/200/1

حسابهای پرداختی

 

000/000/3

حقوق پرداختی

 

000/000/1

سرمایه حمید

 

000/000/6

سرمایه سعید

 

000/000/4

برداشت سعید

000/500

 

فروش

 

000/000/20

خرید

000/800/14

 

تخفیفات نقدی خرید

 

000/800

هزینه های اداری

000/700/1

 

هزینه های توزیع وفروش

000/500/2

 

جمع

000/000/36

000/000/36

سایر اطلاعات شرکت در طی دوره عبارتند از :

1) موجودی پایان دوره000/000/2 ریال

2) سود تضمین شده سرمایه معادل 5% سرمایه عمل می شود.

3) از محل سود هر شش ماه000/500 ریال به حمید حق مدیریت پرداخت می شود.

4) مابقی سود به نسبت سرمایه ها بین شرکاء تقسیم می شود.

مطلوبست : 1- ثبت اصلاحی موجودی کالا و ثبت های مربوط به تقسیم سود

               2- تنظیم حساب خلاصه سودوزیان(عملکرد)

                  3- تنظیم حسابهای تقسیم سود وحسابجاری شرکاء به شکل T

                  4- تهیه ترازنامه به تاریخ 29/12/1378

 

مسأله 3) علی وزهرا کدام با سرمایه000/000/8 و000/000/7 ریال شرکت تضامنی علی وزهرا را افتتاح نموده و به نسبت 5/3 و 5/2 در سود وزیان شریک می باشند. جهت افزایش سرمایه و گسترش فعالیت شرکت تصمیم گرفتند حسین را به عنوان شریک جدید با سرمایه 000/000/6 ریال وارد شرکت نموده و در 4/1 سودوزیان شریک نمایند.

مطلوبست : الف) ثبت عملیات حسابداری ورود شریک جدید با ثبت سر قفلی.

                  ب) محاسبه نسبت جدید سود وزیان شرکای قدیم.

 

مسأله4) شریف و صادق و هدایت شرکاء شرکت تضامنی شریف و شرکاء بوده که به نسبت 5و3و2 در سودوزیان شریک بوده و با توجه به اتمام دوره ی فعالیت شرکت تصمیم به انحلال شرکت گرفته و مانده های زیر پس از انجام عملیات مربوط به انحلال موجود است.

حساب تصفیه 000/000/2(مانده بستانکار) – سرمایه شریف000/000/10 – صادق000/000/6 وهدایت000/000/4 و صندوق000/000/22 .

مطلوبست : ثبت بستن حسابهای فوق.

 

مسأله 5) شرکت تعاونی کشاورزان در اول خرداد 1381 با سرمایه اولیه 800 سهم 5000 ریالی تأسیس و بابت هزینه های تأسیس مبلغ 000/800 ریال توسط آقای فهیم (یکی ار اعضاء) پرداخت گردید.

در 5 خرداد سهامدارن 35% سرمایه اولیه را نقدأ پرداخت نمودند و مابقی در تعهد آنان می باشد.

در 10 خرداد بدهی شرکت به آقای فهیم پرداخت شد.

در 20 خرداد ده نفر از اعضاء که هر کدام 50 سهم داشتند تقاضای عضویت خود را پس گرفتند و با ارائه سهام مبلغ پرداختی خود را دریافت نمودند.

در 30 خرداد سهامداران مابقی تعهدات خود را نقدأ پرداخت نمودند.

و در 10 تیر سهام اعضاء خارج شده به ارزش هر سهام 6000 ریال به اعضاء جدید واگذار شد.

مطلوبست : ثبت عملیات حسابداری فوق در دفتر روزنامه شرکت.

 

مسأله 6) شرکت تعاونی ایثارگران دارای سرمایه ای متشکل از 000/10 سهم 8000 ریالی می باشد. در پایان اولین سال فعالیت خود سود خالصی معادل000/000/10 ریال (که از مالیات معاف می باشد) کسب نموده است و بر اساس تصویب مجمع عمومی موارد زیر از محل سود به حساب سهامداران منضور می گردد.

1)     احتساب 5% از سود به عنوان اندوخته قانونی.

2)     2% از سود به عنوان اندوخته عمومی منظور می شود.

3)     3% از سود به عنوان پاداش برای مدیران پرداخت مس شود.

4)     4% سود به عنوان حق تعاون و آموزش منظور می شود.

   مطلوبست : ثدب رویداد های فوق در دفتر روزنامه شرکت و تنظیم حساب T شکل تقسیم سود.

 

 

 

     مسأله 7) شرکت سهامی خاص اروند در مورخه 1/2/1381 با سرمایه 000/000/40 منقسم به 000/40 سهم یکهزارريالی که کلیه سهام از طرف مؤ سسات تعهد شده و 40% آن بطور نقد پرداخت شده تأسیس گردید.

عملیات زیر تا پایان سال 1381 صورت گرفته است :

     1/4/81 ) مبلغ تعهد شده از سهامداران مطالبه و آخرین مهلت برای پرداخت 30/6/81 مشخص شد و نرخ خسارت دیرکرد 15% اعلام شد.

     30/6/81 ) تمامی سهامداران بجز 10 نفر که هر کدام 500 سهم داشتند تعهدات خود را واریز نمودند.

      30/9/81 ) شرکت سهام فوق را به ارزش هر سهم 900ريال بفروش رسانید.

* هزینه های فروش سهام 000/200 ريال بوده که از قیمت فروش سهام کسر گردیده و مابقی مبلغ به سهامداران قبلی پرداخت شد.

مطلوبست : ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه شرکت.

 

مسأله 8)  شرکت سهامی (عام) اخوان اطلاعات زیر را در ارتباط با بخش حقوق صاحبان سهام بشرح ذیل اعلام داشته است:

سرمایه(000/30 سهم)          000/000/30ريال.

سود انباشته                           000/000/5ريال.

اندوخته قانونی                       000/000/1ريال.

           مطلوبست : محاسبه ارزش اسمی و ارزش دفتری هر سهم.

 

 

 ارسال توسط مصطفی قهرمانی

اسلايدر